Επιβεβαίωση Δικαιώματος Πρόσβασης

Παρακαλώ διαβάστε τις ακόλουθες δηλώσεις και επιλέξτε το κουτί που ισχύει στην περίπτωσή σας. Εάν περισσότερες από μία δηλώσεις ισχύουν στην περίπτωσή σας, θα πρέπει να εισέλθετε εκ νέου στην ιστοσελίδα του PSI και να επιλέξετε χωριστά το κάθε κουτί.