Η παρούσα ιστοσελίδα δεν συνιστά πρόσκληση ή προσφορά για συμμετοχή σε οποιαδήποτε συναλλαγή που αφορά τίτλους της Ελληνικής Δημοκρατίας. Η πρόσβαση σε αυτήν την ιστοσελίδα μπορεί να απαγορευτεί με νόμο και όλα τα πρόσωπα που έχουν πρόσβαση σε αυτή την ιστοσελίδα πρέπει να ενημερώνονται και να τηρούν όλες τις ισχύουσες απαγορεύσεις. Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα του PSI του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους του Υπουργείου Οικονομικών της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η πρόσβαση των επενδυτών και των ενδιάμεσων θεματοφυλάκων, διαχειριστών επενδύσεων, τραπεζών και χρηματιστών τους σε αυτήν την ιστοσελίδα θα γίνεται μόνο σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία, παρακαλώ επιλέξτε το αντίστοιχο κουτί παρακάτω.

Έχω πρόσβαση σε αυτή την ιστοσελίδα ως θεματοφύλακας ή συμμετέχων σε σύστημα εκκαθάρισης προκειμένου να υποβάλω Εντολή Συμμετοχής στο PSI ή Εντολή Ανάκλησης στο PSI ή να αναθεωρήσω Εντολές που έχω ήδη υποβάλει.